Półkolonie żeglarskie

Zapraszamy dzieci
w wieku 7-12 lat
na przygodę pod żaglami

Telefon: 602 340 654
Email: zagle@mkzarka.pl

Dowiedz się więcej

Komunikat specjalny

Szanowni Rodzice i drodzy Zawodnicy, 
wznawiamy treningi na akwenie 

w związku z sytuacją związaną z COVID - 19 wprowadzone są obostrzenia dotyczace treningów żeglarskich. Prosimy o zapoznanie se z treścią poniższych punktów Regulaminu.

1. Trener ustala podział zawodników na grupy treningowe, uwzględniając w miarę możliwości preferencje opiekunów zawodników oraz ich dostępność godzinową wynikającą z obowiązków szkolnych i pozaszkolnych zawodników.

2. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną. Zatajenie takiej informacji może skutkować koniecznością zawiadomienia służb epidemiologicznych.

3. Zabrania się udziału zawodnika w zajęciach w przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności czy problemy z oddychaniem.

4. Do zajęć treningowych dopuszcza się wyłącznie osoby, które pisemnie potwierdziły fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku osób małoletnich zgodę wyrażają opiekunowie prawni.

5. O możliwości wzięcia przez zawodnika udziału w treningu decyduje każdorazowo wyłącznie trener. Przed rozpoczęciem zajęć trener ocenia czy każdy z zawodników posiada środki ochrony osobistej, o których mowa w punkcie 6. Regulaminu, a także, że nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne, o których mowa w punktach 2. i 3. Regulaminu, w tym w razie potrzeby może przeprowadzić pomiar temperatury ciała zawodnika termometrem bezdotykowym; dopuszcza się temperaturę ciała poniżej 37,3oC.

6. Podczas zajęć treningowych zawodnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania wzmożonych środków higienicznych takich jak: dokładne mycie rąk (środkami dezynfekującymi, bakteriobójczymi), noszenie rękawiczek oraz maseczki zasłaniającej szczelnie nos oraz usta.

7. Odstęp czasowy pomiędzy zajęciami grup treningowych nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) minut. Zawodnicy mają obowiązek oczekiwać na wejście na swój trening na zewnątrz hangaru bądź inne wyznaczone przez trenera miejsce zbiórki, zachowując od siebie odstęp co najmniej 2 (dwóch) metrów, przy czym rozpoczęcie zajęć oraz pozwolenie na wejście do strefy treningowej sygnalizowane jest wyłącznie przez trenera.

8. Zawodnicy mają obowiązek przygotowania się do zajęć przed przybyciem na teren klubu. Bezwzględnie zabrania się korzystania z szatni klubowej. W razie potrzeby zawodnicy mogą korzystać pojedynczo z kabin w toaletach, biorąc pod uwagę konieczność zachowania szczególnych środków higienicznych.

9. Przygotowywanie sprzętu do treningów odbywa się z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności. 

10. Zejście i wejście zawodników na wodę odbywa się z zachowaniem 2-metrowych odstępów, z tym, że może zostać przez trenera wyznaczona osoba do asysty przy tych czynnościach, a związanych z koniecznością np. podania wózka na łódkę. Procedurę zejścia-wejścia każdorazowo przedstawia zawodnikom trener.

11. Bezwzględnie zabrania się gromadzenia bez zachowania wymaganego odstępu co najmniej 2 (dwóch) metrów. 

12. Wskazane powyżej reguły dotyczą wszystkich czynności wykonywanych podczas treningów, ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w czasie zajęć na wodzie. Reguły te pozostają aktualne dla wszystkich uczestników treningu.
Na placu treningowym przebywać mogą wyłacznie zawodnicy i trenerzy. Niezastosowanie się do założeń Regulaminu skutkować będzie usunięciem zawodnika bądź innego uczestnika z treningu.

13. Zastrzega się możliwość wprowadzania odstępstw od niniejszego Regulaminu wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zawodników oraz innych uczestników.

 

Szanowni Rodzice i drodzy Zawodnicy,
w trosce o Wasze zdrowie i wobec przedłużającej się kwarantanny
nadal nie możemy trenować w Klubie ale przygotowania do sezonu 2020 trwają.
Remontujemy sprzęt żeglarski, pontony i przyczepy, wykonujemy naprawy i modernizacje w obiekcie.
Zadania treningowe dla zawodników (przez internet!) i konsultacje  trenerami będą rozszerzone, aby realizować program szkoleniowy.

Szanowni Państwo, w tej trudnej i niestabilnej sytuacji dla nas wszystkich,
Zarząd Klubu podjął Uchwałę o obniżeniu wysokości składek członkowskich o 50 procent.
Obniżone składki obowiązywać będą od 1 kwietnia br., do czasu wznowienia treningów w Klubie przez zawodników
i pozwolą nam one na pokrycie kosztów stałych w utrzymaniu Klubu.

Życzymy Wszystkim Zdrowia

za Zarząd - Andrzej Lutomski - Komandor Klubu      


 

DO WSZYSTKICH RODZICÓW I ZAWODNIKÓW.

Szanowni Państwo, Drodzy zawodnicy i trenerzy.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia wszystkich treningów i zajęć w Klubie do czasu odwołania.

      Pragnę poinformować i zapewnić, że wszystkie niezrealizowane treningi będą odrobione w terminie późniejszym, w formie zgrupowań dochodzących oraz w dni wolne od zajęć szkolnych.

Prosimy o zrozumienie i pomoc , a wspólnym wysiłkiem będzie nam łatwiej  przejść prze te trudne chwile.

 

Z poważaniem

Komandor Klubu MKŻ „ ARKA”

Andrzej Lutomski